BIONA trauku mašīnām - 5 L

Mazgāšanas līdzeklis trauku mazgāšanas mašīnām.

Mazgāšanas līdzeklis trauku mazgāšanas mašīnām. Drošs jebkuru trauku un galda piederumu mazgāšanai no stikla, plastmasas, porcelāna, cietiem metāliem. Pilnībā izšķīst mazgāšanas procesā, viegli nomazgājams, neatstājot notecējumus un baltus nosēdumus. Līdzekli ieteicams izmantot sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, medicīnas iestādēs, viesnīcās, pārtikas rūpniecībā, dažāda profila iestādēs un sadzīvē. Piemērots izmantošanai visa veida trauku mazgāšanas mašīnās, tajā skaitā profesionālās. Efektīvi darbojas jebkuras cietības ūdenī. 
Lietošanas norādījumi
Koncentrātu ieliet mazgāšanas līdzekļa rezervuārā, atbilstoši trauku mazgāšanas mašīnas lietošanas instrukcijai. 
Satur: Attīrīts ūdens, virsmaktīvās vielas, aktīvās piedevas, kompleksveidotāji, nātrija hidroksīds, korozijas inhibitors, aromatizētājs, krāsviela.

BĪSTAMI! Izraisa nopietnu acu kairinājumu! Sargāt no bērniem. Norīšanas gadījumā izskalot muti – NEIZRAISĪT VEMŠANU. Pēc lietošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem noteikumiem. 

Uzglabāšana: Uzglabājiet sausā, vēsā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +35°С. Sargājiet no tiešas saules gaismas ietekmes. Uzglabājiet cieši noslēgtu. Partijas nr. skatīt uz iepakojuma. Tilpums: skatīt uz iepakojuma.

006239

Download

DDL - BIONA trauku mašīnām

Download (753.37k)