Grīdām ar terpentīnu KUPER

GRĪDU MAZGĀŠANAS KONCENTRĀTS AR TERPENTĪNU

Koncentrēts līdzeklis visu veidu grīdu mazgāšanai. Viegli likvidē netīrumus un traipus no koka, lakotām, lakota parketa, lamināta, flīžu un krāsotām grīdām. Aizsargā vinila, linoleja grīdas, virsmas ar epoksīda bāzi un lakotu korķa, koka parketu. Veido uz virsmas aizsargslāni, kas piešķir tai spīdumu.

Lietošana. Izšķīdināt 50-150ml līdzekļa 5 litros ūdens un izmazgāt grīdu, regulāri skalojot lupatu tīrā ūdenī. Ieēdušos traipu gadījumā lietot koncentrētu līdzekli.

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Izmantot aizsargcimdus un acu/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/ziepju daudzumu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Satur: Spirti, C12-13- zaroti un lineāri, etoksilēti; Terpentīns, eļļa. Sastāvdaļas: < 5 % nejonu virsmaktīvās vielas.

Produkts atbilst ES ekomarķējuma kritērijiem.

Neviena no sastāvā esošajām vielām nav klasificējama kā īpaši bīstama viela (SVHC) un nav iekļauta kandidātvielu sarakstā.

Art.143996738 - 1000ml

Art.006420 - 500ml

Art.143996769 - 5000ml

143996738

Lejupielādēt

DDL Grīdām ar terpentīnu

Lejupielādēt (686.37k)